Mitsubishi Tredia kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Tredia automobiliai


(1982 - 1987)