Mitsubishi 500 I kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi 500 I automobiliai


I (1960 - 1962)