Mitsubishi Galant Fortis I kartos:

Mitsubishi modeliai: