Mitsubishi Starion kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Starion automobiliai


(1982 - 1990)