Mitsubishi Emeraude kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Emeraude automobiliai


(1992 - 1996)