Mitsubishi Pajero Junior kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Pajero Junior automobiliai


(1995 - 1998)