Mitsubishi Celeste kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Celeste automobiliai


(1975 - 1981)