Mitsubishi Aspire kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Aspire automobiliai


(1998 - 2003)