Mitsubishi Debonair kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Debonair automobiliai


III (1992 - 1999)

II (1986 - 1992)