Mitsubishi eK Active I kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi eK Active I automobiliai


I (2004 - 2006)