Mitsubishi Delica D:3 kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Delica D:3 automobiliai


(nuo 2011)