Mitsubishi Cordia kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Cordia automobiliai


(1982 - 1990)