Mitsubishi FTO kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi FTO automobiliai


(1994 - 2001)