Mitsubishi Legnum kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Legnum automobiliai


(1996 - 2002)