Mitsubishi Bravo I kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Bravo I automobiliai


I (1991 - 1999)