Mitsubishi Sapporo kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Sapporo automobiliai


II (1987 - 1990)

I (1978 - 1984)