Toyota Paseo kartos:

Toyota modeliai:

Toyota Paseo automobiliai


II (L50) (1996 - 1999)

I (L40) (1991 - 1996)